به تقویمها اعتباری نیست....

 

برای تو می نگارم:

    از پشت همین دریچه های سیاه                         

         از پشت همین شیشه های مه گرفته شب

            از پشت سکوت وهم انگیز یک زندگی

  برای تو می نگارم

                       و از اوزان یک روح با تو سخن می گویم......

برای تو سخن می گویم:  

            کنار همین آمدن ها و نیامدن ها    

                     کنار همین دیدن ها و ندیدن ها  

                و از نیستی یک روح برای تو می نگارم.......

برای تو می نگارم:  

               از روزی که طوفان به پا شد  

                   و سایه های ما حتی....

                              با هم بیگانه شدند  ....

...

برای تو می نگارم:

       و از تکه تکه شدن یک روح با تو سخن می گویم  

برای تو سخن می گویم:

         از آن شبی که نمی دانستیم ،

                  تماااام فرداهایمان خط خورده است  

            از آن شبی که نمی خواستیم،

                    خورشید با تمام زیبائیش طلوع کند

 و کسی نبود تا به خیال سبزمان

                              دیواااااانه واااار بخندد  ...

برای تو سخن می گویم:

و از در مرداب فرو رفتن یک روح برای تو می نگارم  

برای تو می نگارم:

          از روزی که تمامی آدمها،

                    بدون کوچکترین نگاه

                            از کنار من عبور کردند

            از روزی که آبی،سیاه شد  

                      سپید ،سیاه شد    

                            سیاه،سیاه شد  

          و کسی نبود تا مرا با خودم

                                                آشتی دهد....

برای تو می نگارم،  

          از پشت همین دریچه های سیاه  

                    و از تکه تکه شدن یک روح  

                            با تو سخن می گویم....          

 

  

××× مدتها پیش  این حس رو داشتم ،قلم بدست گرفتم،نگاشتم و نگاشتم ...

                         و حال مجدد همین حس ......البته با اندکی خلاصه نویسی


××× به تــــــقویمها اعتباری نیست:هـــــر گاه خودت متحول شدی ،

                                                 نــــــوروزت مــــبارک.....!!!   

/ 0 نظر / 14 بازدید