بی شمارند حرفهایم اما....

 تو بدان،

           تمام من این نیست...

من،

      تمامم این جا رنج می برد گاهــــی...

                بــــالهایم کو؟؟....

 

 

××× رنج می برم گاهی...

××× دنیا را بی تو نمی خواهم،خدایا روح خسته ام را بگیر و در وجود عزیزتر از جانم بدم.

ذره ذره مرا می کشی ،ذره ذره نابود می شوم...بی او هیچ نمی خواهم...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید